Asociace poskytovatelů technických informací

Asociace poskytovatelů technických informací, neboli APTI vznikla v roce 2001 na základě potřeby sdílet odborné informace a zkušenosti získané praxí v technických oborech mezi technickými odborníky.

Asociace si klade za cíl provozovat odborné portály s technickými informacemi, jako je například www.technicka-zarizeni.cz, nebo www.vakinfo.cz, pořádat specializované semináře pro jednotlivé odborné sekce technických zařízení, odborná fóra a mezinárodní konference a vydávat odborné publikace, ať už v tištěné či elektronické formě.

Poslání APTI

Posláním APTI je zejména:

Šíření potřebných technických informací v oborech.

Navazování a prohlubování spolupráce v jednotlivých technických oborech.

Podílení se na provozu odborných internetových portálů, spolupráce s vysokými školami, výzkumnými ústavy, odborníky, orgány státního dozoru, technologickými odborníky, apod.

Podílení se se na organizaci odborných událostí: konferencí, seminářů, workshopů a dalších eventů, které umožní setkávání odborné veřejnosti a výměnu informací.

Navazování spolupráce s obdobnými zahraničními subjekty.

Tvorba prostředí pro odbornou diskuzi v rámci legislativních procesů (zákony, NV, technické normy).

Odborné vzdělávání APTI

Pracovní skupina pro vzdělávání vznikla při APTI pro zajištění propojení vzdělávacích organizací se sociálními partnery ze strany zaměstnavatelů.

Jde hlavně o definování potřeb firem, skladbu oborů, které jsou pro průmysl z hlediska současného i budoucího vývoje nepostradatelné.

APTI spolupracuje v této činnosti s řadou vysokých škol a dalších odborných institucí.

Články

Nabídka připravovaného Ph.D. studia v oblasti řízení rizik

ČVUT v Praze v rámci projektu RIRIZIBE (Řízení rizik a bezpečnost složitých technologických objektů; registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002649; řešitelka projektu doc. RNDr. D. Procházková, DrSc.) připravuje průřezový doktorský program, jehož cílem je připravit odborníky, kteří budou umět na současné světové odborné úrovni správně identifikovat, analyzovat, hodnotit, řídit a vypořádat rizika spojená s technickými díly s cílem zajistit bezpečné technické dílo.

Požadavky na strojní zařízení

Aktuální legislativní požadavky na provoz strojních zařízení je téma dalšího specializovaného semináře z cyklu AKADEMIE APTI, který proběhne v Praze, dne 9. 4. 2018. Expert s mnohaletou zkušeností z praxe, Ing. Zbyněk Jančík, seznámí účastníky s aktuální platnou legislativou, technickými normami, správným postupem při zpracování analýzy rizik strojních zařízení, náležitostmi technické a provozní dokumentace a …

TLAK 2019 startuje!

Vážení přátelé, odborníci vyhrazených technických zařízení, dovoluji si Vás pozvat na v pořadí již 19. odborné fórum výrobců, provozovatelů energetických a tlakových zařízení, které proběhne ve dnech 19. až 21. února 2019 v prostorách pražského Hotelu Krystal. Letošní ročník mezinárodního odborného fóra TLAK 2019 bude ve znamení číslice 19. Zaprvé, protože se jedná již o devatenáctý ročník, …

Kontaktujte nás

Kontaktní formulář