Jak na potrubí za provozu

Kniha o provozu a údržbě potrubí s využitím analýzy rizik

Připravujeme do tisku!

Objednávka publikace on-line

Ing. Václav Pekař a kolektiv

Tato kniha je o analýze, vypořádání a řízení rizik při provozu potrubí a o technické inspekci z analýzy rizik vycházející, a kterou je možné využít při řízení a vypořádání rizik. Kniha se zabývá především potrubím, ale většina kapitol se dá vztáhnout i na ostatní tlaková zařízení, zejména tlakové nádoby. Dá se říci, že vynětím potrubí z nařízení vlády o vyhrazených tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti se uvolnila možnost provádět technické inspekce potrubí s využitím veškerých nejmodernějších poznatků z oblasti nedestruktivních zkoušek (NDT), teoriích materiálových vlastností a posledních počítačových technologií. Navíc je nutné konstatovat, že ani další nařízení vlády, a to tentokrát o plynových zařízeních, se netýká potrubí všech, ale jen potrubí plynových. Zbývá tak velká skupina potrubí jako např. parovody, horkovody, teplovody, technologická, průmyslová a procesní potrubí, která nespadají pod žádné nařízení vlády, ale o které je nutné se v provozu postarat. Protože všichni pracovníci z provozu potrubí vědí, že je nutné potrubí za provozu podrobovat kontrole, v některých případech nelze jinak, než uvedenou problematiku řešit též s odborně způsobilými osobami v oblasti BOZP.

Všeobecně a z logiky věci lze tvrdit, že zde uvedené věci o o analýze, vypořádání a řízení rizik při provozu potrubí a o technické inspekci z analýzy rizik vycházející lze jednoduše aplikovat na tlakové nádoby i kotle.

Nezbývá než dodat, že takováto kniha na trhu dosud velmi chyběla. Tato kniha tedy byla napsána proto, aby pomáhala a zároveň vedla provozní a revizní techniky, techniky bezpečnosti práce a inženýry, kteří v uvedeném oboru pracují. Je to tedy příručka a pomůcka. Může posloužit i jako učebnice.

Je to také pomůcka pro provozovatele potrubních a tlakových systémů, aby dokázali správně posoudit riziko při provozu a toto riziko správně řídit. V této pomůcce nejsou citovány nebo jinak publikovány technické normy. Vždy je však uveden odkaz na potřebnou normu.

Je to též příručka správné inženýrské praxe pro tuto oblast. A je to učebnice pro ty, co se chtějí o provozu potrubí dozvědět víc.

Formát: A4
Rozsah: 190 stran textu
Datum vydání: I. čtvrtletí 2024

Obsah:

 1. ŘÍZENÍ RIZIK TECHNICKÉHO DÍLA
  1.1. Základní systém pro řízení a vypořádání rizika
  1.2. Rizika ve fázi návrhu technického díla (risk based design)
  1.3. Technická inspekce v provozu na bázi analýzy rizik (risk based inspection)
  1.4. Související technické normy a legislativa
 2. ŘÍZENÍ RIZIK VE FÁZI NÁVRHU A VÝROBY POTRUBÍ
  2.1. Typy základních ohrožení u potrubí
  2.2. Možnosti vypořádání některých nebezpečí závislých na vlastnostech konstrukce, materiálu a hydraulických jevech
  2.3. Řízení nebezpečí závislých na vlastnostech materiálu potrubí
  2.4. Řízení rizik tlakové sestavy závislých na chemických vlastnostech a množství média
  2.5. Řízení nebezpečí ve fázi výroby a kontroly potrubí
  2.6. Řízení rizik snižováním potenciálních následků pohromy v návrhu
 3. ŘÍZENÍ RIZIK PRO POTRUBÍ V PROVOZU ZA ZÁSADNÍHO PŘISPĚNÍ TECHNICKÉ INSPEKCE
  3.1. Typy základních ohrožení při provozu potrubí
  3.2. Velikost ohrožení závislá na druhu, množství a chemických vlastnostech dopravované tekutiny v provozu
  3.3. Nebezpečí závislá na ztrátě odolnosti materiálu s následkem ztráty integrity potrubí
  3.4. Řízení rizik provozovatelem potrubí přímo
  3.5. Řízení rizik ztráty integrity za zásadního přispění technických inspekcí
  3.6. Řízení rizik u jednotlivých druhů potrubí v provozu
 4. PRAVĚPODOBNOSTNÍ PŘÍSTUP K PROVOZNÍMU ZATÍŽENÍ POTRUBÍ, K ŽIVOTNOSTI POTRUBÍ A K PORUŠE ZAŘÍZENÍ
  4.1. Veličiny a jednotky v této kapitole
  4.2. Provozní zatížení potrubí
  4.3. Účinky zatížení a jejich získávání
  4.4. Životnosti zařízení
  4.5. Určení pravděpodobnosti poruchy zařízení
  4.6. Výpočet intervalů pro provádění technické inspekce
 5. VÝPOČET LIMITNÍCH ROZMĚRŮ VAD
  5.1. Veličiny a jednotky v této kapitole
  5.2. Získání a zpracování dat pro výpočty limitních velikostí vad za provozu
  5.3. Výpočet limitních rozměrů úbytku při poškození plošnou korozí či erozí
  5.4. Výpočet limitních rozměrů důlku při poškození důlkovou korozí
  5.5. Výpočet rozvoje trhliny lomovou mechanikou
  5.6. Výpočet vývoje únavové degradace materiálu
  5.7. Výpočet vývoje materiálové degradace creepem
  5.8. Definování mezí přijatelnosti vad v provozu
  5.9. Související technické normy
 6. ZPŮSOBY IDENTIFIKACE JEDNOTLIVÝCH NEBEZPEČÍ – NDT
  6.1. Rozdělení používaných metod
  6.2. Konvenční metody
  6.3. Metody nové
  6.4. Metody speciální
  6.5. Metody identifikace nebezpečí, které nejsou NDT
  6.6. Způsob identifikace některých konkrétních nebezpečí
 7. VYPOŘÁDÁNÍ RIZIK ODSTRANĚNÍM IDENTIFIKOVANÝCH NEBEZPEČÍ –OPRAVA POTRUBÍ
  7.1. Společná opatření
  7.2. Výčet jednotlivých metod oprav potrubí
 8. POUŽITÁ LITERATURA A LITERATURA PRO DALŠÍ STUDIUM

Informace, předobjednávky, platby:

Medim, spol. s r.o.
Hovorčovická 382
250 65 Líbeznice

Tel.: +420 606 048 548
Tel.: +420 603 213 386
Tel.: +420 603 213 387
e-mail objednávky: info@medim.cz
e-mail fakturace: uctarna@medim.cz