Menu Zavřeno

Kniha nejen o pevnostních výpočtech potrubí

Tato kniha je kniha o potrubí, která doposud na našem trhu chyběla.

Potrubí je zvláštní technické zařízení resp. specializovaný dopravní prostředek, který je složen z těsně spojených rour či trub.

Potrubí je obvykle určeno k dopravě kapalin, plynů a různých sypkých materiálů (případně jejich vzájemné směsi). Potrubím je však možné přepravovat i drobné předměty (například i poštu – potrubní pošta, nebo seno či slámu v zemědělském fukaru apod.).

Potrubí musí být v každém případě nepropustné, obvykle mívá technické prostředky, jež umožňují regulaci toku hmoty potrubím a podobně. Potrubí bývá uloženo tak, aby bylo chráněno před vnějším mechanickým poškozením, u kovových potrubí také před možnou korozí.

Potrubí slouží i pro přenos tepelné energie, která je zde vždy vázána na nějaké teplonosné médium, kterým nejčastěji bývá obyčejná voda ve formě vodní páry. Takovéto potrubí (např. teplovodní nebo parovodní potrubí) bývá i chráněno před nežádoucí ztrátou přenášeného tepla do okolí.

Potrubí jsou potrubní části určené k přepravě tekutin, pokud jsou navzájem spojeny tak, že tvoří jeden tlakový systém. Potrubí zahrnuje trubky nebo soustavu trub či trubek, tvarovky, dilatační spoje, hadice nebo popřípadě jiné části vystavené tlaku, za potrubí se považují také trubkové výměníky tepla skládající se z trubek a určené k chlazení nebo ohřívání vzduchu.

Tato publikace byla napsána proto, aby pomáhala a zároveň vedla techniky a inženýry, kteří v uvedeném oboru pracují. Je to tedy příručka a pomůcka. Může posloužit i jako učebnice.

Je to pomůcka pro výpočtáře potrubí, kteří v současné době pracují s výpočetním programem a potřebují vědět, jak zadávat zatížení, jak vyhodnocovat výsledky a posoudit, zda jsou výsledky reálné, správně si je vysvětlit. Naučí se též, jak vypočítat a určit některá základní data a informace o potrubí bez výpočetního programu a v případě, že výpočetní program některý mezní stav nepočítá, jak tento stav vyhodnotit popřípadě dopočítat. V této pomůcce nejsou přepisované anebo jinak publikované technické normy, vždy však uvádíme na potřebnou normu odkaz.

Je to pomůcka pro projektanty potrubí, aby věděli, v kterých případech se na výpočtáře obracet. Je to také pomůcka pro provozovatele potrubních systémů, aby dokázali správně posoudit riziko při provozu potrubí. Mohou to brát jako pomůcku i pracovníci notifikovaných osob a jiných inspekčních orgánů.

Své si zde však najdou i technici a inženýři zabývající se provozem, revizemi a inspekcemi potrubí. 

Je to též příručka správné inženýrské praxe pro tuto oblast. A je to učebnice pro ty, co se chtějí o výpočtech potrubí dozvědět víc.

Není to specializovaná publikace pro mechaniku tekutin, mechaniku zemin a seizmicitu. Do těchto oblastí publikace zavítá jen do té míry, aby byly pochopitelné pro potrubáře.

Text knihy se nepřiklání k žádnému výpočtovému programu, snaží se uvádět pouze univerzální fakta, bez vztahu k nějakému určitému výpočtovému programu.

Tato kniha má devět základních dílů, všechny se týkají potrubí. Jsou to tedy:

I. Základní teorie pevnosti potrubí, statika
II. Speciální mezní stavy únosnosti potrubí

III. Dynamické výpočty potrubí, teorie
IV. Plastová a laminátová potrubí, teorie
V. Uložení a podpěry potrubí
VI. Potrubí v zemi, teorie
VII. Pevnostní výpočty potrubí počítačem
VIII. Bezpečnost, spolehlivost, životnost a stárnutí.
IX. Atlas řešení problematických potrubních konstrukčních uzlů

Celkem:
682 fyzikálních rovnic
305 obrázků a grafů
460 stran textů