Evropská komise připravuje hodnocení účelnosti směrnice o tlakových zařízeních a směrnice o jednoduchých tlakových nádobách

Komise vypsala výzvu pro sběr informací týkající se hodnocení směrnice o tlakových zařízeních 2014/68/EU (PED) a směrnice o jednoduchých tlakových nádobách 2014/29/EU (SPVD). Tyto směrnice mají zaručit volný pohyb na vnitřním trhu výrobků v jejich oblasti působnosti a zároveň zajistit vysokou úroveň bezpečnosti řešící rizika vyplývající z tlaku. Směrnice PED se vztahuje na velmi širokou škálu výrobků od hasicích přístrojů, tlakových skladovacích nádob pro průmyslové plyny až po velké sestavy, jako jsou chemická zařízení nebo kotle v elektrárnách. Směrnice SPVD se vztahuje na relativně malý sortiment stabilních tlakových nádob pro skladování stlačeného vzduchu nebo dusíku používaných zejména pro pneumatické aplikace.

Hodnocení posoudí, zda obě směrnice nadále plní svůj účel, pokud jde o účelnost, účinnost, relevanci, soudržnost a přidanou hodnotu EU. Hodnocení rovněž určí, zda jsou zapotřebí jakékoli změny na podporu zejména cílů Zelené dohody pro Evropu a digitálního věku.

Od svého původního přijetí v roce 1987 nebyla směrnice SPVD předmětem hodnocení. V roce 2014 byla sladěna s novým legislativním rámcem. Směrnice PED byla vyhodnocena v roce 2012. Na základě tohoto hodnocení nebyla směrnice v roce 2014 revidována, ale pouze uvedena do souladu s novým legislativním rámcem.

Vzhledem k tomu, že právní předpisy nebyly v poslední době revidovány, hodnocení ověří, zda jsou i nadále vhodné pro daný účel a zda je třeba některá ustanovení optimalizovat a modernizovat, aby vyhovovala dané problematice. Tj. například v aplikacích pro plynný vodík, inovativní materiály, změnu klimatu, digitalizaci atd.

Hodnocení bude zejména analyzovat otázky týkající se oblasti působnosti právních předpisů a výjimek, interakce s jinými právními předpisy v oblasti bezpečnosti výrobků a identifikuje možné nedostatky v základních požadavcích na bezpečnost a postupech posuzování shody.

Z důvodu efektivnosti budou obě směrnice předmětem jediného hodnocení. Obě směrnice se zabývají vnitřním trhem a bezpečností výrobků v důsledku nebezpečí vyplývajících z působení tlaku. Ačkoli se směrnice vztahují na různé výrobky, zúčastněné strany jsou z velké části stejné. Hodnocení se bude týkat posledních deseti let po uvedení obou směrnic do souladu s novým legislativním rámcem v roce 2014.

Hodnocení má ověřit tyto parametry:

 • účelnost toho, zda:
  • směrnice dosáhly svých bezpečnostních cílů a zároveň umožnily volný pohyb výrobků,
  • stávající požadavky jsou dostatečné k zajištění bezpečnosti výrobků na trhu,
  • oblast působnosti je dostatečně jasná, o seznam výjimek z oblasti působnosti je stále vhodný,
  • uplatňování směrnic souběžně s dalšími právními předpisy v oblasti bezpečnosti výrobků (jako je směrnice o strojních zařízeních) je správně prováděno,
  • směrnice jsou prosazovány v rámci vnitřního trhu a na vnějších hranicích EU, pokud jde o výrobky vstupující do EU ze třetích zemí;
 • účinnost (jaké jsou náklady a přínosy);
 • relevantnost (zda směrnice reagují na potřeby zúčastněných stran);
 • soudržnost (jak dobře směrnice fungují v kombinaci s dalšími harmonizovanými právními předpisy v oblasti bezpečnosti výrobků, jako je směrnice o strojních zařízeních, směrnice o zařízeních nízkého napětí atd.);
 • přidaná hodnotu EU (jaké jsou přínosy harmonizace právních předpisů na úrovni EU).

Hodnocení rovněž prozkoumá možnosti zjednodušení a bude zahrnovat posouzení odstranění potenciální zbytečné zátěže nebo zjednodušení legislativy.

Na základě zjištění Komise posoudí, zda je ke zlepšení provádění těchto směrnic zapotřebí další opatření. Výsledky hodnocení mohou rovněž sloužit jako podkladová základna pro případnou budoucí revizi právních předpisů.

Konzultační strategie

Cílem konzultační strategie je shromáždit důkazy a názory široké škály zúčastněných stran. Zúčastněné strany budou moci poskytnout relevantní informace o provádění směrnic.

V průběhu hodnocení bude provedena cílená konzultace v kombinaci se souborem rozhovorů s hlavními zúčastněnými stranami (včetně malých a středních podniků a regionálních orgánů).

V souladu s politikou Komise v oblasti zlepšování právní úpravy, jejímž cílem je rozvíjet iniciativy na základě nejlepších dostupných poznatků, rovněž vyzýváme vědecké pracovníky, akademické organizace, odborné společnosti a vědecká sdružení s odbornými znalostmi týkajícími se bezpečnosti tlakových zařízení, aby předložili relevantní publikované i dosud nepublikované vědecké výzkumy, analýzy a údaje. Obzvláště relevantní by byly příspěvky shrnující současný stav znalostí v příslušné oblasti, jako jsou vodíkové technologie, aditivní výroba, používání dálkové kontroly pro posuzování shody, strojové učení a umělá inteligence zaváděná v systémech řízení procesů.

K hodnoticí zprávě bude připojena souhrnná zpráva, v níž budou shrnuty výsledky všech konzultačních činností.

Cílem konzultace je shromáždit podněty od zúčastněných stran k provádění směrnic PED a SPVD. Konzultace dodají příslušné informace o provádění směrnic, identifikují oblasti, které vyžadují hloubkový přezkum, a poskytnou údaje pro hodnocení.

Odborné akce zaměřené na problematiku směrnic pro tlaková zařízení PED a jednoduché tlakové nádoby SPVD

Problematika směrnice PED a SPVD bude zahrnuta také do programu odborných akcí AKADEMIE APTI jakými jsou TLAK 2024 nebo odborný seminář PED 2025.

24. ročník odborného fóra tlakových zařízení v průmyslu, energetice a teplárenství

15.-16. října 2024
EA Congress Hotel Aldis****
Hradec Králové

Akce se koná pod záštitou místopředsedy vlády a ministra práce a sociálních věcí Ing. Mariana Jurečky a ministra průmyslu a obchodu Ing. Josefa Síkely.

Vice zde >>>