Novelizace prováděcích předpisů k zákonu č. 250/2021 Sb. o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení

Ministerstvo práce a sociálních věcí předkládá návrh nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády na úseku bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení(dále také „návrh nařízení vlády“). Návrh nařízení vlády je připravován mimo Plán legislativních prací vlády na rok 2024 z důvodu akutních potřeb praxe. Návrh nařízení vlády je výsledkem úprav vzešlých z vypořádání meziresortního připomínkového řízení k návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 193/2022 Sb., o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti (dále jen „původní návrh“). V důsledku podstatného rozšíření věcného rámce původního návrhu byl následně návrh nařízení vlády předložen k připomínkám dalším resortům, zástupcům sociálních partnerů a dalším dotčeným připomínkovým místům. Účinnost tohoto nařízení se navrhuje dnem 1. července 2024.

Hlavním cílem návrhu nařízení vlády je nutnost řešení situace, kdy v současnosti nezanedbatelná část revizních a zkušebních techniků vyhrazených plynových, tlakových a zdvihacích zařízení vykonává svoji činnost s povolenou výjimkou z požadovaného vzdělání, kterou bylo možné udělit na základě právní úpravy účinné do 30. června 2022. Uvedené možnosti výjimek z odborného vzdělání byly zakotveny napříč tehdejšími a již zrušenými vyhláškami k vyhrazeným technickým zařízením. Hrozí tak zásadní personální nouze, neboť v případě nepřijetí změny právní úpravy daným osobám nenávratně uplyne doba platnosti posledně vydaného osvědčení o odborné způsobilosti. Navrhuje se proto změna jednotlivých nařízení vlády v částech týkajících se požadavků na minimální stupeň vzdělání, a to rozšířením variant způsobu zajištění tohoto požadavku o vyučení v konkrétních oborech, a doplněním některých příbuzných skupin oborů.

Materiál prošel meziresortním připomínkovým řízením ve dnech od 2. do 23. února 2024. Materiál byl zaslán celkem na 107 připomínkových míst. Stanovisko zaslalo celkem 52 připomínkových míst. Připomínky nezaslalo celkem 55 připomínkových míst. Stanovisko bez připomínek zaslalo 40 připomínkových míst. Připomínky vzneslo celkem 12 připomínkových míst, z toho 5 připomínkových míst (Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Svaz průmyslu a dopravy, Českomoravská konfederace odborových svazů a Hospodářská komora České republiky) vzneslo zásadní připomínky a 7 připomínkových míst pouze doporučující připomínky. Zásadní připomínky byly vypořádány. Doporučujícím připomínkám tam, kde to bylo možné, bylo vyhověno.  

Navrhuje se přechodné ustanovení, podle něhož se osoby, které jsou držiteli osvědčení revizního technika vyhrazených tlakových zařízení vydaného podle zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění účinném přede dnem 1. července 2022, považují za osoby splňující  vzdělání a odbornou praxi podle § 22 nařízení vlády č. 192/2022 Sb. Fakticky se mezi tyto osoby řadí osoby, kterým byla historicky povolena výjimka z požadovaného vzdělání, jež bylo možné udělit podle předcházející právní úpravy, a současně též osoby, kterým bylo vzdělání podle tehdejší právní úpravy uznáno a výjimky nepotřebovaly, ale od 1. července 2022 s ohledem na rekodifikaci v oblasti minimálního stupně vzdělání k činnostem revizí, by již předpoklad minimálního stupně nesplňovaly.

Důvodem přechodného ustanovení je tedy zajištění kontinuálního výkonu činnosti revizního technika odbornými pracovníky s mnohaletými zkušenostmi, kterým by aktuální stav právní úpravy dále neumožňoval pokračovat v jejich činnosti. V případě, že by k navrženému ustanovení nebylo přikročeno, bez náhrady by ukončilo svou odbornou činnost značné množství revizních techniků, a tím by došlo k ohrožení samotného provozu těchto zařízení.

Návrh tohoto nařízení vlády je zařazen na program jednání vlády dne 12. června 2024 pod číslem 364/24.

Změny a novelizace prováděcích předpisů zákona č. 250/2021 Sb. jsou jedním z témat odborné vzdělávací akce VTZ 2024, která proběhne 17.-18. září 2024 v Kutné Hoře.

Dokumenty ze systému eKLEP: