Vláda projednala Nařízení vlády kterým se mění některá nařízení vlády na úseku bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení

Na svém jednání dne 12. června 2024 projednala Vláda ČR návrh nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády na úseku bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení. Hlavním cílem návrhu nařízení vlády je řešení situace, kdy v současnosti nezanedbatelná část revizních a zkušebních techniků vyhrazených plynových, tlakových a zdvihacích zařízení vykonává svoji činnost s povolenou výjimkou z požadovaného vzdělání, kterou bylo možné udělit na základě právní úpravy účinné do 30. června 2022.

Uvedené možnosti výjimek z odborného vzdělání byly zakotveny napříč tehdejšími a již zrušenými vyhláškami k vyhrazeným technickým zařízením. Hrozí tak zásadní personální nouze, neboť v případě nepřijetí změny právní úpravy daným osobám nenávratně uplyne doba platnosti posledně vydaného osvědčení o odborné způsobilosti. Navrhuje se proto změna jednotlivých nařízení vlády v částech týkajících se požadavků na minimální stupeň vzdělání, a to rozšířením variant způsobu zajištění tohoto požadavku o vyučení v konkrétních oborech, a doplněním některých příbuzných skupin oborů.

Návrh dále zpřesňuje právní úpravy týkající se odborné způsobilosti v elektrotechnice, a to takovým způsobem, aby byl odstraněn legislativní nedostatek v rámci praktického vyučování žáků a studentů elektrotechnických oborů.

Dále se s ohledem na potřeby aplikační praxe v oblasti vyhrazených zdvihacích zařízení navrhuje zpřesnění terminologie a stanovení podrobnějšího negativního výčtu vyhrazených zdvihacích zařízení. Cílem navrhované změny je zajištění právní jistoty pro adresáty právní normy.

Návrhové znění bylo upraveno podle připomínek a stanoviska předsedy Legislativní rady vlády ze dne 5. června 2024. Dokument míří k vyhlášení ve Sbírce zákonů. Nařízení nabyde účinnost dnem 1. července 2024.

Nařízení vlády ze dne 12. června 2024 podepsané premiérem a ministrem práce a sociálních věcí je uvedeno v příloze.

Přílohy ke stažení: