Formát konference POTRUBÍ 2022 se ukázal jako velmi úspěšný

Královehradecký Hotel Černigov se ve dnech 21.-22. dubna 2022 stal místem setkání odborníků působících v oblasti projektování, výstavby, údržby a inspekcí potrubních sítí. Akce se konala po vynucené pauze již za uvolněných protiepidemických opatření. Oproti prvnímu ročníku se počet účastníků, i vystavujících firem více než zdvojnásobil. Téma potrubí průmyslu bylo původně zařazeno do odborného programu odborného fóra TLAK, nicméně se postupem času stále více ukazovalo, že si tato problematika zaslouží vlastní specializovanou akci.

Potrubí v energetice, průmyslu i teplárenství je kritickým prvkem, kde je nutno předcházet haváriím a věnovat velké úsilí sledování technického stavu, prevenci rizik a vhodnému plánování inspekcí a údržby. V oblasti projektování a výstavby pak došlo k prudkému rozvoji nových technologií, pokroku ve vývoji materiálů a v neposlední řadě také k vývoji software pro konstruktéry.

Programovému výboru konference se podařilo sestavit velmi atraktivní a vysoce odborně hodnocený program, v němž zazněly mimo jiné i tyto příspěvky:

Chování potrubí s defekty při dosažení mezního stavu zatížení
Ing. Václav Svoboda, jednatel společnosti PREDITEST, s.r.o., Praha se ve svém příspěvku zabýval identifikací defektů v potrubních systémech. Tyto defekty jsou obvykle identifikovány klasickými NDT metodami a jsou jimi určeny skutečné velikosti, tedy jejich hloubka a délka. Na základě znalostí těchto skutečných rozměrů defektů je určována, dle normativních předpisů, jejich přípustnost pro další provoz daného zařízení. Ze znalosti základních materiálových hodnot lze stanovit pomocí metod lomové mechaniky kritické velikosti defektů, při jejichž dosažení provozními parametry (tlak, teplota apod.) dochází ke knetabilnímu rozvoji těchto defektů a tudíž k havárii provozovaného zařízení. Díky novým metodám NDT (akustická emise, magnetická paměť materiálu) je možné odhalit tyto kritické defekty a tím zabránit následnému poškození na úrovni havárie.

Nové přístupy ke kontrole potrubí
Ing. Pavel Petrásek, Gamalux Plzeň, spol. s r. o.
Potrubí v můžeme velmi jednoduše charakterizovat jako přepravní spojnici mezi jednotlivými zařízeními. Podíváme-li se ale na potrubí detailněji, zjistíme, že se jedná o celek skládající se z velkého množství dílčích komponent. Stav potrubí ovlivňuje velké množství faktorů. Kromě základních parametrů jakými jsou rozměry (průměr, tloušťka, délka) a materiál se jedná o svary, podpěry, oblouky, redukce, příruby, izolace, uložení apod. a dále způsob samotného provozování (typ média, teplota, tlak…). Se stále vzrůstajícími požadavky na spolehlivost potrubí resp. zachování jeho integrity rostou i požadavky na provádění kontrol. Tento trend vede k neustálému rozvoji metod nedestruktivního zkoušení (NDT). S využitím nejnovějších metod NDT a s použitím moderního přístupu k provádění kontrol jsme schopni efektivně provádět kontroly jednotlivých komponent potrubí a zabezpečit tak jeho provozuschopnost.

Průmyslová termodiagnostika rozvodů, zařízení a provozů
Petr Lněnička, Vertical Images, s.r.o., Karlovy Vary
Poskytujeme široké portfolio služeb od sběru geoprostorových dat bezpilotními prostředky nebo laserovým skenováním, až po provedení specifických analýz s využitím umělé inteligence či vývoj nových řešení „na míru“ dle požadavků klienta.
Výjimečnou termodiagnostickou technologií realizujeme prevenci havarijních stavů objektů i technologií a dále identifikujeme potenciál významných energetických úspor. Na základě provedených měření a výstupů lze detekované závady kategorizovat podle závažnosti a méně závažné závady periodicky sledovat a předcházet vzniku akutních stavů. Posouzení, kategorizaci závad a návrh dalšího postupu je zpracován autorizovanou osobou v příslušném oboru. Termoměření je bezpečná a rychlá diagnostika tepelných mostů  v exteriéru a interiéru staveb a technologií pomocí dronů a dalších robotických zařízení. Termodiagnostika dokáže odhalit skryté vady staveb bez nutnosti omezit nebo zastavit provoz v kontrolovaných provozech a bez nutnosti pohybu pracovníků ve výškách. Kontrola ocelových konstrukcí střech, zúžených podkrovních prostor.

Výpočet limitních velikostí vad potrubí v provozu
Ing. Václav Pekař, CSc., APTI, z.s. Praha se ve své přednášce zabýval metodami výpočtu vad potrubí za provozu, výpočty maximálního korozního napadení plošnou a důlkovou korozí a maximální velikostí trhliny vypočítané lomovou mechanikou s využitím diagramu hodnocené poruch. Také se zabýval výpočtem kritické velikosti trhliny a zbývající životnosti.

Dále vystoupila řada dalších špičkových odborníků, kteří přednesli řadu velmi zajímavých referátů.

Je zažitou tradicí a také milou povinností organizátora vyzdvihnout v rámci odborné akce jednoho z uznávaných odborníků, který v oboru působí a ocenit jeho dlouholetý přínos pro obor. V roce 2022 toto ocenění získal Ing. Václav Svoboda ze společnosti Preditest, který se tak stal hrdým držitelem „potrubářského Oscara“.

Statistické údaje z konference:

Počet účastníků: 157
Počet účastníků on-line streamu: 44
Počet vystavujících firem 12
Počet odborných přednášek: 16

V rámci průzkumu spokojenosti vyplnilo 109 účastníků elektronický dotazník s tímto výsledkem:
Spokojnost s organizací odborného fóra 98,6 %
Spokojenost s úrovní odborného programu 98,4 %
Celkový dojem akce na stupnici 1-10: 9,9

Rád bych touto cestou poděkoval všem účastníků, lektorům, vystavovatelům, ale také v neposlední řadě i realizačnímu teamu a programovému výboru této akce za vytvoření výborné atmosféry ve které se letošní ročník nesl.

Jan Lhotský, jednatel společnosti Medim, spol. s r.o.