Menu Zavřeno

Úřad průmyslového vlastnictví zamítl návrh Asociace pracovníků tlakových zařízení, z. s. na zneplatnění ochranné známky TLAK

22. ledna 2020 doručil Úřad průmyslového vlastnictví do datové schránky rozhodnutí, ve kterém zamítl návrh Asociace pracovníků tlakových zařízení, z. s. na prohlášení ochranné známky č. 362030 TLAK za neplatnou.

Úřad při posuzování dospěl k řadě znepokojujících zjištění, ohledně jediného předloženého důkazu, kterým se Asociace pracovníků tlakových zařízení zneplatnění domáhala, tj. „kopií“ smlouvy o spolupráci při zajišťování odborného fóra TLAK.

K uvedenému citujeme výňatky z rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví, kteře má rozsah celkem deseti stran A4 a redakce portálu jej má k dispozici:

Vlastník ve svém vyjádření k návrhu nicméně autentičnost navrhovatelem dodané smlouvy zásadním způsobem zpochybnil. Prohlásil, že smlouvu v tomto znění nikdy nepodepsal a vyslovil podezření, že jeho podpis byl na smlouvu přenesen elektronicky z jiného dokumentu. Má se proto jednat o falsifikát, ze kterého nelze v daném řízení o prohlášení ochranné známky č. 362030 za neplatnou vyvozovat žádné závěry. Toto své stanovisko podpořil čestným prohlášením autora podpisu pana Jana Lhotského (doklad č. 3), kopií podaného trestního oznámení na neznámého pachatele ve věci padělání podpisu (doklad č. 4) a rozborem detailů provedení podpisu a jeho umístění na smlouvě (doklad č. 5). Připojil také analýzu několika dalších rozdílů ve vizuální podobě (pozice přelepek a hodnota data) smlouvy, kterou obdržel k podpisu a smlouvy nyní přikládané k podanému návrhu.

Úřad na základě těchto sdělení prověřil provedení podpisu jednatele společnosti vlastníka pana Jana Lhotského na důkazu č. 1 a zjistil, že zde skutečně dochází k neobvyklému prolínání tištěného jména „Jan Lhotský“ s podpisem této osoby. Vzhled průniku samohlásky „a“ se spodním okrajem dolů směřující kličky podpisu je poněkud roztříštěný, přičemž se může zdát, že v určitých pasážích tištěné písmeno překrývá rukou psaný podpis. Vykazuje tedy podobu, která by mohla zavdat podezření z manipulace s podpisem a vést vlastníka až k podání trestního oznámení na neznámého pachatele pro falšování listiny. V této souvislosti je třeba podotknout, že navrhovateli bylo umožněno, aby se k argumentům vlastníka vyjádřil a ozřejmil, proč jím dodaná smlouva vykazuje znaky, jež podle sdělení vlastníka ukazují na to, že jde o jiný dokument než ten předložený mu v roce 2016 k podpisu. Navrhovatel však této možnosti nevyužil, k podání vlastníka se ve stanovené lhůtě nevyjádřil a na výzvu Úřadu ani jinak nereagoval. Tvrzení vlastníka o nevěrohodnosti jím dodaného základního důkazního prostředku (doklad č. 1) tedy nevyvrátil a svůj návrh také nedoplnil o případné další důkazní prostředky, které by podpořily jeho tvrzení o podání přihlášky napadené ochranné známky v nedobré víře.

Pokud jde o ostatní početné důkazní materiály předložené vlastníkem napadené ochranné známky, je třeba uvést následující:
Z kopií e-mailové korespondence proběhlé koncem roku 2016 (doklad č. 8) je zřejmé, že mezi účastníky řízení probíhal spor ohledně zajištění fóra „TLAK 2017“ a náplně jeho programu. Neshody se promítly také do následného vyhodnocení akce uskutečněného v březnu a dubnu roku 2017.
Vlastník si například v e-mailu ze dne 7. 3. 2017 stěžuje na nekorektní způsob komunikace Asociace pracovníků tlakových zařízení z.s., tj. navrhovatele, přičemž zmiňuje usnesení představenstva navrhovatele o vypovězení spolupráce ke dni 28. 11. 2016, které bylo učiněno v průběhu intenzivních příprav akce „TLAK 2017“ s datem konání 14. až 16. února 2017.

V listopadu roku 2016 přitom vlastník navrhovatele upozornil, že akci pořádá na své podnikatelské riziko, s čímž je například spojena nutnost hradit vysoké finanční zálohy. Na navrhovatele současně naléhal, aby mu co nejdříve dodal program přednášek zajišťovaných jeho členy. Podle faktury ze dne 6. 3. 2017 (doklad č. 9) měl vlastník navrhovateli vyplatit více než 82 000 Kč jako benefity a odměny přednášejícím členům Asociace. Navrhovateli rovněž uhradil zhotovení doprovodných materiálů (viz faktura ze dne 1. 3. 2017). Součástí důkazů poskytnutých vlastníkem byly též faktury na statisícové částky vystavené hotelem Černigov v Hradci Králové, ve kterém konference probíhala, faktury za zajištění hostesek, za tisk sborníku referátů apod., vše vztahující se k akci „TLAK 2017“.

Vlastník ke svému vyjádření připojil také ukázky sborníků referátů, účetních dokladů a dalších materiálů souvisejících s konferencemi „TLAK“ pořádanými v předchozích letech. Uvedené důkazy ve svém celku svědčí o tom, že vlastník se dlouhodobě zabýval organizací odborných fór nesoucích ve svém názvu slovní prvek „TLAK“ následovaný číslicí reprezentující rok pořádání dané akce. Nejstarší předložené materiály pocházejí z roku 2000.

Vlastník napadené ochranné známky se tedy již před podáním její přihlášky v roce 2017 po významné časové období věnoval pořádání konferencí z oblasti tlakových zařízení. Staral se o organizaci těchto akcí a jejich finanční krytí. Nelze proto předpokládat, že po sedmnácti letech přistoupil k podání přihlášky ochranné známky „TLAK“ veden výhradně spekulativními úmysly a snahou poškodit práva navrhovatele. Podíl vlastníka na přípravě a průběhu akcí „TLAK“ byl podle dodaných materiálů zásadní s tím, že zúčastněným členům Asociace pracovníků tlakových zařízení z.s., vystupujícím v pozici odborného garanta, vyplácel finanční odměnu. Na základě těchto svých aktivit mohl mít vlastník napadené ochranné známky oprávněný zájem chránit jím léta používané označení „TLAK“ v předmětné grafické úpravě, pročež přikročil k podání návrhem dotčené přihlášky ochranné známky.