Připravujeme druhou část odborného kurzu VÝPOČTY POTRUBÍ II.

Asociace poskytovatelů technických informací APTI připravuje ve spolupráci se společností Medim, spol. s r. o. na II. pololetí roku 2018 na základě velmi kladných ohlasů od odborné veřejnosti řadu vzdělávacích akcí. Kromě tradičních regionálních seminářů Bezpečný provoz tlakových a plynových zařízení proběhne pokračování odborného kurzu VÝPOČTY POTRUBÍ II. ve dnech 26.-27. září 2018 v příjemném prostředí zámku v Poděbradech.

Kurz naváže na úspěšnou první část zaměřenou na úvod a statické výpočty potrubí dalšími kapitolami, a to dynamickými výpočty, výpočty potrubí uložených v zemi a potrubí z plastových a laminátových materiálů.

Akce je vhodná pro projektanty, konstruktéry, osoby odpovědné za provoz, správu a údržbu potrubních sítí v řadě průmyslových odvětví, pracovníky vodárenských, plynárenských a energetických společností.


Ing. Václav Pekař, CSc.

Lektor kurzu je opět přední špičkový odborník na tuto problematiku Ing. Václav Pekař, CSc., který pro účastníky připravil studijní materiály, které opět obdrží ve formě e-booku na flash disku.

Osnova kurzu má třináct bodů rozložených do dvou přednáškových dní:

Teoretický základ zopakovaný a doplněný
Membránový a momentový stav napjatosti, primární a sekundární napětí, shake-down efekt, základní vztahy pro přímočaré kmitání, přímočaré vlastní kmitání s tlumením a vynucené kmitání, uvedení témat v ČSN EN 13 480-3

Dynamická zatížení a mezní stavy potrubí
Rozdělení zatížení podle provozních podmínek a podle kritérií dovoleného namáhání a stability. Rozdělení dynamických zatížení. Společné vlastnosti dynamických zatížení. Seznam a uspořádání mezních stavů, mezní stavy únosnosti a mezní stavy použitelnosti.

Kvazistatická řešení dynamických zatížení
Zatížení způsobená impulzem (rázem), Dynamický součinitel zatížení, základy hydrodynamiky, energie proudění a tlaková energie, odvození Žukovského rovnice, odpouštění bezpečnostní armatury, průtok vícefázové tekutiny, hydraulický ráz, výbuch v blízkosti potrubí, nahodilá dynamická zatížení, zatížení větrem zemětřesení. Uvedení témat v ČSN EN 13 480-3 a v Eurokódech.

Modální a harmonická analýza potrubí
Modální analýza soustavy hmotných bodů, výpočet vlastní frekvence a tvaru vlastní frekvence, tlumení kmitání potrubí, tlumení třením v kluzných podpěrách, určení velikosti vlastní frekvence pro přerušení výpočtu, výpočet vzrců pro určení matice tuhosti. Harmonická analýza kmitání hmotného bodu, a soustavy hmotných bodů. Výpočty budící frekvence a budící síly v konkrétních případech, u rotačních strojů, pístového čerpadla či kompresoru, kmitání vyvolané prouděním tekutiny, budící frekvence větru. Uvedení témat v ČSN EN 13 480-3

Spektrální analýza
Spektrální analýza všeobecně, teoretické základy, určení velikosti a počtu modů, při které se výpočet spektrální analýzy přeruší. Metody kombinací nezapočítaných modů. Metody kombinací jiných veličin, spektrální analýza zatížení impulzem, definování impulzu a odezvy na něj.odpouštění bezpečnostní armatury, průtok vícefázové tekutiny, hydraulický ráz, časová posloupnost působení zatížení. Seizmická spektrální analýza, projevy seizmického zatížení, vysvětlení základních pojmů a součinitelů návrhového zatěžovacího spektra, vytvoření seizmických návrhových zatěžovacích spekter, třídy významu potrubí, seizmické oblasti, uvedení témat v ČSN EN 13 480-3 a v Eurokódech

Jak postupovat, když dynamický výpočet nevychází?
Řešení vibrací mechanickým zabráněním, přeladěním, zatlumením, řešení, když potrubí nevyhoví rázu, uložení potrubí v případě seizmicity, příklady špatného uložení, konstrukční řešení tlumiče kmitů.

Vysokocyklová únava pro potrubí
Teorie, pevnostní výpočet, životnostní výpočet

Zatížení potrubí jeho uložením v zemi a jeho mezní stavy
Základy mechaniky zemin, zatížení potrubí zásypem, široký a úzký výkop, vodou saturovaná a nesaturovaná zemina, zatížení potrubí pohyby podloží, poddolované podloží, podloží s nedokončeným sesedáním, nepředpokládané přetvoření zeminy, maximální možné deformace potrubí v zemi, výpočet předizolovaného bezkanálového potrubí v zemi, technické normy řešící uložení potrubí v zemi

Teoretický základ pro plastová a laminátová potrubí
Molekulární a nemolekulární struktura plastů, termodynamické a mechanické vlastnosti plastů, skořepiny z plastů, viskoelasticita, viskoplasticita, reologické modelování, návrhová analýza kompozitových potrubí, objemový a hmotnostní podíl vláken, určení jednotlivých tlouštěk vinutí a celkové tloušťky stěny, metoda maximálního napětí a maximálních deformací

Plastické a laminátové materiály, tvorba potrubní tříd
Rozdělení plastů a jednotlivé druhy plastů, z kterých se vyrábějí potrubí, tvorba potrubní třídy z plastových potrubí,  popis a druhy kompozitů, výhody potrubí z laminátů, vysvětlení názvosloví a zkratek, kompozit UP/jednosměrná skleněná výztuž, UP/tkaná skleněná výztuž, kompozity dle normy, tvorba potrubní třídy z laminátových potrubí, technické normy pro plastová a laminátová potrubí

Kompenzace délkové roztažnosti a uložení potrubí z plastů a laminátů
Klasická kompenzace a uložení, uložení plastových potrubí do korýtek a kompenzace při tomto uložení, uložení a tepelná kompenzace při „pevné montáži“ plastových potrubí, vlnovcové kompenzátory použitelné pro takovouto kompenzaci.

Vyhodnocování napětí a ostatních mezních stavů u potrubí z viskoelastických materiálů
Popis mechanismu porušení plastů, možnost aplikace hypotéz pro plastová potrubí, překročení krátkodobé dovolené pevnosti, překročení dovolené pevnosti v závislé na čase. Související technické normy.

Vyhodnocování napětí a ostatních mezních stavů u potrubí z kompozitních materiálů
Porušení vláken, poružení mezi vlákny, podmínky pevnosti laminátů (Puckova hypotéza), klasická laminátová teorie, metoda maximálního napětí a určování koeficientu bezpečnosti, metoda maximálních deformací. Související technické normy.


Zcela zaplněný přednáškový sál účastníky úvodního kurzu

O vysoké úrovni akce hovoří i fakt, že nad akcí převzalo odborné partnerství ČVUT v Praze. Dalším odborným partnerem je společnost Cadvision s.r.o., který je výhradním dodavatelem specializovaného software společností Intergraph, Honeywell, Fluidflow3 a Simtronics pro Českou a Slovenskou republiku. Účastníci se tak budou moci seznámit s novinkami výše uvedených firem.


Prostředí zámecké zahrady v Poděbradech je více než vhodné k výměně zkušeností během přestávek v odborném programu

Aktuální informace o kurzu naleznete na stránkách www.technicka-zarizeni.cz a také na našem facebookovém profilu: https://www.facebook.com/APTIZS/

Cena dvoudenního kurzu je 6.600 Kč bez DPH.

Tešíme se na Vaši účast!

 

Jan Lhotský
předseda sekce pro informatiku