Analýza, řízení a vypořádání rizik spojených s technickými díly


Doc. RNDr. Dana Procházková, DrSc.

Obsah publikace

OBSAH
ABSTRAKT
SUMMARY
SEZNAM ZKRATEK
PŘEDMLUVA A PODĚKOVÁNÍ
1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY
2. POUŽÍVANÉ STRUKTURY, LOGIKY A POJMY
2.1. Systém a pojetí technických děl
2.2. Model technických děl a jejich okolí
2.3. Soubor pojmů
3. ZDROJE RIZIK A BEZPEČNOST TECHNICKÝCH DĚL
3.1. Příčiny rizik technických děl
3.1.1. Procesy vyvolávající jevy, jež jsou zdroji rizik
3.1.2. Havárie technických děl
3.1.3. Selhání obslužnosti technických děl a infrastruktur
3.1.4. Organizační havárie
3.2. Fyzikální podstata průřezových rizik
3.2.1. Zranitelnosti technických děl vyvolané vzájemnými závislostmi
3.2.2. Náhodné a znalostní nejistoty
3.3. Riziko a bezpečnost technických děl a jejich okolí
4. RECENTNÍ POZNATKY SPOJENÉ S METODAMI POUŽÍVANÝMI V INŽENÝRSKÝCH DISCIPLÍNÁCH, KTERÉ PRACUJÍ S RIZIKY
4.1. Přístupy používané při práci s riziky
4.2. Přehled základních používaných metod při práci s riziky a jejich validita
4.2.1. Druhy rizik sledované u technických děl
4.2.2. Metody, techniky a nástroje pro práci s riziky používané v praxi
4.2.3. Metody používané pro analýzu a hodnocení rizik
4.2.3.1. Stručná charakteristika vybraných tradičních metod
4.2.3.2. Tradiční metody a jejich použitelnost při práci s riziky technických děl
4.2.3.3. Doplňující údaje k tradičním nástrojům práce s riziky
4.3. Rizika SoS a jejich řízení
4.3.1. Rozhodování složitých problémů
4.3.2. Určení kritických / prioritních aktiv, prvků a jiných položek technického díla
4.3.3. Problémy řešené při práci s riziky složitých technických děl
4.3.3.1. Obecné zásady postupů práce s riziky složitých technických děl
4.3.3.2. Základní postupy používané v praxi
4.3.4. Multikriteriální metody a jejich zázemí
4.4. Metodiky používané v praxi při práci s riziky zacílené na zvládnutí rizik
4.4.1. Metodika pro zvládnutí rizik technických děl
4.4.2. Způsoby stanovení rizik používané v praxi
4.4.3. Výpočet ohrožení
4.5. Vybrané heuristické nástroje používané při práci s riziky technických děl
4.5.1. Metoda DELPHI’
4.5.2. Metoda stromu významnosti
4.5.3. Morfologická analýza
4.5.4. Analýza metodou matice křížových interakcí
4.5.5. Citlivostní analýza a testy citlivosti
4.5.6. Diagram rybí kosti
4.5.7. Vybrané kontrolní seznamy pro řízení technických děl
4.5.8. Safety Audit (bezpečnostní kontrola)
4.6. Nástroje pro řízení rizik technických děl
4.6.1. Základní modely používané při řízení rizik a řízení bezpečnosti technických děl
4.6.2. Obecné principy řízení bezpečnosti entit na základě řízení pohrom
4.6.3. Nástroje používané v jednotlivých fázích řízení bezpečnosti
4.6.4. Logické postupy pro zajištění bezpečnosti
4.6.5. Nástroje pro řízení bezpečnosti technického díla v čase
4.6.6. Nástroj pro posouzení bezpečnosti podle technického díla
4.6.7. Shrnutí poznatků spojených s prací s riziky ve prospěch bezpečnosti technických děl
5. POSTUPY PRÁCE S RIZIKY ZACÍLENÉ NA KOEXISTENCI TECHNICKÉHO DÍLA A JEHO OKOLÍ
5.1. Kontexty pro řízení a vypořádání rizik
5.2. Model pro zajištění koexistence technického díla a jeho okolí v čase
5.3. Zásady pro řízení rizik technických děl
5.4. Vypořádání rizik technických děl
5.5. Nástroje pro vypořádání rizik technických děl
5.5.1. Technická opatření
5.5.2. Organizační opatření
6. VARIANTY PRÁCE S RIZIKY TECHNICKÝCH DĚL POUŽÍVANÉ V PRAXI A JEJICH VALIDITA
6.1. Souhrnná charakteristika normativu určujícího bezpečné technické dílo
6.2. Varianty práce s riziky technických děl používané v praxi a jejich porovnání s normativem
6.2.1. Údaje o variantách práce s riziky používané v praxi
6.2.2. Výsledky srovnání variant požívaných v praxi s normativem
6.3. Standardy a normy pro práci s riziky a jejich validita
6.3.1. Norma ČSN ISO 31000
6.3.2. Validita zvládnutí rizika při použití norem a standardů
6.3.3. Poznámka k výběru expertů
7. ZÁVĚR
LITERATURA
REJSTŘÍK KLÍČOVÝCH SLOV